Úradná tabuľa


rok 2018
VZN č. 71/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2018
   
zverejnené: 23.2. 2018rok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
   
zverejnené: 5.12. 2017

Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 1644 ostatné plochy s výmerou 409 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 2229, záujemcom o prevod Štefanovi Stanovi a manželke Anne Stanovej.
   
zverejnené: 23.10. 2017

VZN č. 67/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Smolenice
   
zverejnené: 12.10. 2017

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok, záujemcovi o prenájom, Súkromná materská škola Lienka Smolenice
   
zverejnené: 24.5. 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2017
   
zverejnené: 23.5. 2017

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce, záujemcovi o kúpu Trnavský samosprávny kraj
   
zverejnené: 18.4. 2017

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, spoločnosti RIOS s. r. o.
   
zverejnené: 18.4. 2017

Udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely...
   
zverejnené: 7.3. 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na I. polrok 2017
   
zverejnené: 6.3. 2017rok 2016

VZN Č. 61/2016
VZN Č. 62/2016
VZN Č. 63/2016
VZN Č. 64/2016
   
zverejnené: 16.12. 2016

Návrh rozpočtu 2017
Rozpočet

Výdaje

Príjmy
   
zverejnené: 30.11. 2016

Návrh rozpočtu 2017
Dokument
   
zverejnené: 30.11. 2016

Výzva na zverejnenie Správy o hodnotení strategického dokumentu
Dokument
   
zverejnené: 20.9. 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
Návrh
   
zverejnené: 14.7. 2016

VZN č. 60/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice...
Návrh
   
zverejnené: 16.6. 2016

Výkresová dokumentácia k územnému plánu

Zobraziť
   
zverejnené: 15.6. 2016

Návrh VZN obce Smolenice č. 61/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Smolenice
Návrh
   
zverejnené: 7.6. 2016

NÁVRH VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 46/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice
Návrh
   
zverejnené: 31.5. 2016

Obce Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice.
Dokument
   
zverejnené: 30.5. 2016

Obec Smolenice vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Smolenice, prihlášky do výberového konania žiadame zaslať najneskôr do 15. júna 2016
Výberové konanie
   
zverejnené: 18.5. 2016

Záverečný účet Obce Smolenice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Záverečný účet
   
zverejnené: 2.5. 2016

Oznámenie o strategickom dokumente, program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016-2020
Dokument
   
zverejnené: 25.4. 2016

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území Obce Smolenice, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 54/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce na rok 2015
   
zverejnené: 29.2. 2016

Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
   
zverejnené: 15.2. 2016

Dodatok č.1 (návrh) ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č 54/2015
   
zverejnené: 29.1. 2016rok 2015

VZN č. 58/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice
   
zverejnené: 11.12. 2015

VZN č. 57/2015 o dani za psa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území Obce Smolenice
   
zverejnené: 11.12. 2015

VZN č. 56/2015 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší a dopĺňa VZN č. 51/2014 o dani z nehnuteľnosti
   
zverejnené: 11.12. 2015

VZN č. 55/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice č. 52/2014
   
zverejnené: 11.12. 2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu
   
zverejnené: 4.12. 2015

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice
   
zverejnené: 25.11. 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Smolenice na I. polrok 2016
Návrh
   
zverejnené: 25.11. 2015

Návrh komunitného plánu sociálnych služieb Obce Smolenice
Plán
   
zverejnené: 24.11. 2015

NÁVRH DODATKU č. 1/2015 k VZN o dani za psa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území Obce Smolenice Návrh 
   
zverejnené: 24.11. 2015

NÁVRH VZN č. 56/2015 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší a dopĺňa VZN č. 51/2014 o dani z nehnuteľnosti 
   
zverejnené: 24.11. 2015

NÁVRH VZN č. 55/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice č. 52/2014 
   
zverejnené: 24.11. 2015

Návrh textu uznesenia, ktoré sa bude prerokovávať na VI. mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Návrh textu uznesenia
   
zverejnené: 27.8. 2015

Návrh VZN Dodatok č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 49/2013
o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Smolenice
Dokument
   
zverejnené: 28.7. 2015

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Dokument
   
zverejnené: 28.7. 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice
na II. polrok 2015
Dokument
   
zverejnené: 22.7. 2015

   
zverejnené: 19.6. 2015

Obce Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, záujemcovi o prevod MVDr. Rastislavovi Matiašovičovi.
Dokument
   
zverejnené: 31.5. 2016

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoločnosti GOLEM TECH, s.r. o.
Dokument
   
zverejnené: 27.5. 2015

Záverečný účet Obce Smolenice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet
   
zverejnené: 26.5. 2015

Oznámenie obstarávateľa ÚP Obec Smolenice

Oznámenie
   
zverejnené: 30.4. 2015

Pozývame občanov na verejné prerokovanie
Územného plánu obce Smolenice - pre fyzické osoby
14. mája 2015 (štvrtok) o 18:00 hod. v KD Smolenice
Dokumentácia - územný plán
   
zverejnené: 29.4. 2015

Obec Smolenice zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky
OBNOVA A DOBUDOVANIE 6 ks AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK v obci Smolenice.
Lehota pre podávanie cenových ponúk: 27.4. 2015 do 15:00
v zalepenej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ" a popisom "ZASTÁVKY"
Podrobnosti
   
zverejnené: 16.4. 2015

NÁVRH VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2015
   
zverejnené: 24.3. 2015

Výzva na vol'bv členov rady školy "Základná škola s materskou školou,
Komenského 3, Smolenice"
Oznam
   
zverejnené: 18.3. 2015

Prenajatie nehnuteľného majetku obce záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice
   
zverejnené: 27.1. 2015

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
   
zverejnené: 27.1. 2015rok 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Smolenice na I. polrok 2015
   
zverejnené: 28.11. 2014

Rozpočet obce Smolenice 2015-2017
   
zverejnené: 23.11. 2014

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry. Oznamujeme Vám, že dňa 7.11. 2014 sa vzdala kandidatúry pre voľby starostu obce Smolenice kandidátka
Pavlína Hornáčková, Obrancov mieru, 113, 919 04 Smolenice, nezávislá kandidátka.
Na hlasovacom lístu má č. 3.
Oznam
   
zverejnené: 11.11. 2014

Prenajatie nehnuteľného majetku obce - Koliba
   
zverejnené: 29.10. 2014

Návrh VZN č. 50/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
   
zverejnené: 28.10. 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015
   
zverejnené: 28.10. 2014

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 49/2013 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Smolenice
   
zverejnené: 28.10. 2014

Návrh VZN č.51/2014 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší a dopĺňa VZN č. 44/2012 o dani z nehnuteľnosti
   
zverejnené: 28.10. 2014

Návrh VZN č. 52/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady na území obce Smolenice č. 47/2013 
   
zverejnené: 28.10. 2014

Obec Smolenice zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky ODVODNENIE miestnej komunikácie Krátka ulica
Lehota pre podávanie cenových ponúk: 7.11. 2014

Podrobnosti
   
zverejnené: 27.10. 2014

Obec Smolenice zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky ODVODNENIE miestnej komunikácie Trnavská ulica
Lehota pre podávanie cenových ponúk: 7.11. 2014

Podrobnosti
   
zverejnené: 27.10. 2014

Obec Smolenice zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky
POKLÁDKA ASFALTU ulica Hviezdoslavova
Lehota pre podávanie cenových ponúk: 8.9. 2014

Podrobnosti
   
zverejnené: 22.08. 2014

Obec Smolenice zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky
Osadenie DLAŽBY pred Farským úradom Smolenice
Lehota pre podávanie cenových ponúk: 2.9. 2014

Podrobnosti
Zmluva o dielo
   
zverejnené: 18.08. 2014

Obec Smolenice zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky
CHODNÍK na Štúrovej ulici, Smolenice (Novostavba chodníka)
Lehota pre podávanie cenových ponúk: 22.8. 2014

Podrobnosti
Zmluva o dielo
   
zverejnené: 07.08. 2014

Predaj pozemku: Západoslovenská distribučná, a. s.
   
zverejnené: 01.08. 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky
POKLÁDKA ASFALTU ulica Jahodnícka (obslužná komunikácia)

Lehota pre podávanie cenových ponúk: 31.7. 2014
   
zverejnené: 15.07. 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky
POKLÁDKA ASFALTU ulica Kukučínova (časť ulice)

Lehota pre podávanie cenových ponúk: 31.7. 2014
   
zverejnené: 15.07. 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky
POKLÁDKA ASFALTU ulica Za bránou

Lehota pre podávanie cenových ponúk: 31.7. 2014
   
zverejnené: 15.07. 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Smolenice na II. polrok 2014
   
zverejnené: 14.07. 2014

Rozhodnutie o odvolaní Petra Kováča a Jozefa Kováča (6 Mb)
   
zverejnené: 16.06. 2014

II. polrok 2014 - Návrh plánu kontrolnej činnosti
   
zverejnené: 09.06. 2014

Zámenná zmluva Včelco s.r.o.
   
zverejnené: 09.06. 2014

Predaj pozemku Petrašovič M.
   
zverejnené: 09.06. 2014

Predaj pozemku Mitasová V.
   
zverejnené: 09.06. 2014

Zámena pozemku Kocián J.
   
zverejnené: 09.06. 2014

Zámena pozemku Gróf R.
   
zverejnené: 09.06. 2014

Prenájom ALIBABA BAR s.r.o.
   
zverejnené: 09.06. 2014

Obec Smolenice zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky
OPRAVA ZBERAČA DAŽĎOVEJ VODY cez cestu ulice Budovateľskej

Informácie

   
zverejnené: 07.05. 2014

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie zástupkyne Materskej školy pri ZŠ v Smoleniciach
s termínom nástupu od 15.8. 2014

Informácie

   
zverejnené: 05.05. 2014

Rozpočet obce na rok 2014

   
zverejnené: 14.04. 2014

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal dňa 19.02. 2014 pod číslom OU-TT-OCDPK-D/2014/00055/Š1/1 stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu "Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice - I. etapa".

   
zverejnené: 10.04. 2014

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja

   
zverejnené: 03.04. 2014

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

   
zverejnené: 21.03. 2014

Nárvh rozpočtu na rok 2014

   
zverejnené: 12.03. 2014 na podstránke Rozpočet

Zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
   
zverejnené: 10.03. 2014

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
   
zverejnené: 28.02. 2014

Zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

   
zverejnené: 28.02. 2014

Informácie pre odberateľov a producentov. Touto cestou sa obraciame na občanov s cieľom zvýšiť informovanosť o ich povinnostiach a právach ako vlastníkoch vodovodných a kanalizačných prípojok.

   
zverejnené: 17.02. 2014

Zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

   
zverejnené: 12.02. 2014

Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

   
zverejnené: 10.02. 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice
na I. polrok 2014

   
zverejnené: 21.01. 2014


rok 2013

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
   
zverejnené: 29.11. 2013

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Smolenice,ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie
č. 7/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice


Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady na území obce Smolenice č. 43/2012

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Smolenice č.35/2009
   
zverejnené: 28.11. 2013

územný plan

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Smolenice a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Smolenice


Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice (PDF 8 Mb)
zverejnené: 03.07. 2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. polrok 2013
zverejnené: 19.06. 2013

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok

Prenájom sýpka
Prenájom ihrisko TJ
zverejnené: 12.06. 2013

Obecný úrad, oznamuje začatie územného konania
verejnou vyhláškou
dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovane stavby...
zverejnené: 24.05. 2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na marec - jún 2013
zverejnené: 08.04. 2013

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa...
zverejnené: 27.03. 2013

Návrh VZN
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a školských zariadení na území obce.
zverejnené: 27.03. 2013

Oznámenie o strategickom dokumente – „Územný plán obce Smolenice“

List
zverejnené: 07.03. 2013

Oznámenie o strategickom dokumente
zverejnené: 25.02. 2013rok 2012

Ohlasovacia povinnosť
zverejnené: 27.12. 2012

Obec Smolenice vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra Obce Smolenice
zverejnené: 17.12. 2012

Verejná informácia: Obec Smolenice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 oznamuje v súlade s § 20 ods. 3 Stavebného zákona prerokovanie Zadania Územného plánu Obce Smolenice v termíne od 13. septembra 2012 do 13. novembra 2012...

zverejnené: 12.9. 2012

súbory na stiadnutie:
PaR_Rozbor_verejného_dopravného_vybavenia_doprava (3,83 MB)
PaR_správa (380 kB)
PaR_technická_infraštruktúra_1_2 (2,12 MB)
problemovy_vykres (10,1 MB)
Smolenice_KEP6 (2,33 MB)
v.č.3 (8,7 MB)
zadanie-obsah (33 kB)
Zadanie-texty (235 kB)

VÝZVA: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany vyzýva občanov na kompletizáciu uzatvorenej zmluvy, resp. novej zmluvy.

ROZHODNUTIE starostky Obce Smolenice zo 16. februára 2012 o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v zadnej časti Kultúrneho domu Smolenice na ulici SNP 87

OZNAM:
Obec Smolenice oznamuje občanom, že platobné výmery na komunálny odpad si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas stránkových dní...

OZNAM:
Obec Smolenice na základe ustanovenia § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok...

Obec Smolenice na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetokz dôvodu hodného osobitného zreteľa
zverejnené: 21.2. 2012

Obec Smolenice na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetokz dôvodu hodného osobitného zreteľa
zverejnené: 20.2. 2012

OZNAM: Územný plán obce Smolenice - oznámenie o začatí obstarávania
zverejnené: 25.1. 2012