Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška – ROZHODNUTIE – Dodatočné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby

SÚBOR
Dátum: 06.07.2023
Počet videní: 425
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT – ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“),, v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“)

vydáva stavebníkovi: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36252484

I. DODATOČNÉ POVOLENIE NA USKUTOČNENIE VODNEJ STAVBY „SO 02 Voda“
v rámci stavby: „IBV Smolenice – Za bránou II. etapa – Technická infraštruktúra“
v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona a § 88a ods. 4 stavebného zákona.
Miesto stavby: parc. reg. „C“ č. 2474/2 k. ú. Smolenice.

dodatocne_povolenie_na_uskutocnenie_vodnej_stavby_a_povolenie_na_trvale_uzivanie_vodnej_stavby_verejna_vyhlaska (1)

Doručené dňa : 03.07.2023 ev.číslo 659/2023

Vyvesené : 06.07.2023

Zvesené : 21.07.2023

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
dodatocne_povolenie_na_uskutocnenie_vodnej_stavby_a_povolenie_na_trvale_uzivanie_vodnej_stavby_verejna_vyhlaska (1) Veľkosť: 87.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.10.2023