Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie

SÚBOR
Dátum: 06.06.2023
Počet videní: 197
Stavebník: BL INVESTING, s.r.o., 919 08 Boleráz 714, IČO: 48214477, podal dňa 01.06.2023 na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátnu vodnú správu (ďalej len „OÚ TT – ŠVS“) žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu: Stavebné objekty: SO 02 Voda v rámci stavby „IBV Smolenice – Za bránou II. etapa – Technická infraštruktúra“ Miesto stavby: parc. reg. „C“ č. 2474/2 k. ú. Smolenice.

Dňom podania žiadosti navrhovateľa bolo začaté vodoprávne konanie.
OÚ TT – ŠVS ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ako
špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 73 vodného zákona v súlade s ustanovením §
80 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania a súčasne
nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:
29. júna 2023 (štvrtok) o 9.00 hod.
so zrazom účastníkov konania na mieste stavby.

oznamenie_o_zacati_vodopravneho_konania_a_pozvanie_na_ustne_pojednavanie (1)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
oznamenie_o_zacati_vodopravneho_konania_a_pozvanie_na_ustne_pojednavanie (1) Veľkosť: 77.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.10.2023