Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nezabúdajte na riziká vykurovacieho obdobia

Dátum: 24.10.2023
Autor: Obec Smolenice
Počet videní: 556
5 min. čítania
Nezabúdajte na riziká vykurovacieho obdobia

Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Nedodržiavanie, zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a taktiež občianska nedisciplinovanosť a nedbalosť je hlavnou príčinou vzniku mimoriadnych udalosti.

Posledné trendy svedčia o návrate k vykurovaniu drevnou hmotou, ktorá patrí medzi najlacnejšiu a najdostupnejšiu. Tiež sa veľkej obľube znovu tešia kozuby a to nielen v rekreačných chalupách a chatách ale aj v rodinných domoch, s čím súvisí aj zvýšené riziko vzniku požiaru pri ich nesprávnom prevádzkovaní. Z tohto dôvodu sa musíme snažiť v čo najvyššej miere eliminovať možnosť vzniku mimoriadnej udalosti v nadchádzajúcom vykurovacom období.

Dovoľte, aby sme pripomenuli niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:

 • skontrolovať vo vlastnom záujme pred vykurovacou sezónou stav vykurovacích telies a zariadení
 • umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov
 • inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu
 • dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky
 • dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob
 • používať predpísané palivá
 • dodržiavat' predpisy pre skladovanie a používania horľavých látok, kvapalín a plynov

 Týmito opatreniami dosiahneme želaného výsledku, pričom hlavným cieľom je ochrana životov a zdravia občanov ako i ochrana ich majetku.

Častými príčinami požiarov sú nedbalosť a neopatrnosť osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.

Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách ako sú stanovené pre čistenie komína vymedzené vo všeobecne záväznom právnom predpise - Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Nedodržiavanie, zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a taktiež občianska nedisciplinovanosť a nedbalosť je hlavnou príčinou vzniku mimoriadnych udalosti.

 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace
 • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 12 mesiacov
 • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 6 mesiacov
 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1 x za 2 mesiace
 • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1 x za 6 mesiacov

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Používanie komínov, pri ktorých boli zistené nedostatky, je zakázané.

K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť:

 • nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa,
 • horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa,
 • používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov,
 • nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa,
 • nesprávna inštalácia dymovodu,
 • nevhodná konštrukcia komína.

Pri tejto príležitosti, Vám chceme pripomenúť všeobecnú povinnosť ohlásiť každý vzniknutý požiar na tel. č. 150/112.

Záverom chceme upozorniť na dôsledné dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšenú opatrnosť pri obsluhe a prevádzkovaní palivových spotrebičov, čím môžeme takto predísť vzniku požiarov hlavne počas vykurovacej sezóny. Týmito opatreniami dosiahneme želaného výsledku, pričom hlavným cieľom je ochrana životov a zdravia občanov ako i ochrana ich majetku.

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v Trnave

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.