Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podmienky a doklady k Žiadosti o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad

SÚBOR
Dátum: 30.01.2024
Autor: Obec Smolenice
Počet videní: 897
11 min. čítania
Podmienky a doklady k Žiadosti o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad

Nárok na zníženie vzniká poplatníkovi po doručení žiadosti o zníženie poplatku v príslušnom zdaňovacom období.

Komu nárok vzniká:

1. 

 1. držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorý bol vydaný do 31.12. (vrátane) predchádzajúceho kalendárneho roka.

  Túto skutočnosť na priznanie zníženia od poplatku podľa tohto VZN je poplatník povinný dokladovať.

  Nárok na zníženie vzniká poplatníkovi po prvýkrát v zdaňovacom období, v ktorom doručil žiadosť a trvá aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach počas doby platnosti preukazu (50 % z ročného poplatku),

 2. fyzickej osobe nachádzajúcej sa v hmotnej núdzi a poberajúcej dávku v hmotnej núdzi aj na spoločne posudzované osoby – doklad na preukázanie vystavený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. (50% z ročného poplatku)

2. Správca dane poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.

Výška zníženia poplatku a druh dokladu pre jednotlivé zníženie alebo odpustenie poplatku za obdobie, v ktorom sa v obci Smolenice nezdržiava:

 1. Pre poplatníka, ktorý sa zdržiava v zahraničí celoročne v zdaňovacom období – pričom k odpusteniu poplatku poplatník predkladá doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva, že sa celoročne zdržuje mimo obce Smolenice - 100% zníženie

 2. Pre poplatníka vykonávajúceho turnusové práce (napr. vodič medzinárodnej kamiónovej / autobusovej dopravy, au-pair, opatrovateľka a pod.) v zahraničí, do odpustenia poplatku sa započíta polovica počtu dní, ktorá vyplýva z predloženého dokladu; to neplatí, ak z predloženého dokladu jednoznačne vyplýva presný počet odpracovaných dní v zahraničí

 3. Pre poplatníka, ktorý sa dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v inej obci na území Slovenskej republiky a predložil potvrdenie o zaplatení komunálneho odpadu od obce/mesta, v ktorom poplatok uhradil a je fyzickou osobou, ktorá má v obci trvalý pobyt, 100% za dni, za ktoré sa tu dlhodobo nezdržiaval,

 4. Pre poplatníka - fyzickú osobu vo výkone trestu po predložení rozhodnutia o výkone trestu, 100 % zníženie,

 5. Pre poplatníka - fyzickú osobu prihlásenú na trvalý pobyt, ktorej skutočný pobyt nie je známy, 100 % zníženie,

 6. Pre poplatníka - fyzickú osobu, ktorá sa celoročne zdržiava mimo miesta trvalého pobytu (ústavy, domovy dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby) po predložení potrebných dokladov o umiestnení osoby v predmetnom zariadení, 100 % zníženie,

 7. Pre poplatníka - študenta študujúceho v SR - potvrdenie z internátu, od správcu budovy, doklad o zaplatení v inom ubytovacom zariadení, prípadne podnájme vystavený na meno žiadateľa, 30 % zníženie,

 8. študenti študujúci v zahraničí - potvrdenie o návšteve školy v zahraničí (v prípade cudzojazyčného potvrdenia je potrebný k originálu predložiť preklad), 100 % zníženie,

3. Obec ako správca poplatku môže vykonať kontrolu pravdivosti nahlásených údajov a v prípade zistenia, že boli uvedené nepravdivé údaje zruší už poskytnutú úľavu a uplatní sankčný postih podľa príslušných právnych predpisov.

4. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona alebo tohto VZN v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo môže poplatok odpustiť rozhodnutím. Zníženie alebo odpustenie poplatku sa bude posudzovať individuálne na základe žiadosti. V prípade, ak má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nevzniká mu nárok na úľavu.

5. Čestné vyhlásenie nie je dokladom na zníženie alebo odpustenie poplatku.

 

Druh dokladu pre jednotlivé zníženie alebo odpustenie poplatku

 1. doklad o ubytovaní súčasne s dokladom od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia správcu dane (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane),

 2. potvrdenie obce na území Slovenskej republiky o adrese a o dobe trvania pobytu/prechodného pobytu v tejto obci spolu s dokladom o vyrubení alebo zaplatení poplatku v danej obci za príslušné obdobie.

  Správca dane môže v prípade pochybností žiadať od poplatníka, ktorý má trvalý pobyt na území správcu dane a predloží potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, aj predloženie potvrdenia zo spoločenstva bytového domu (príp. domového dôverníka) v mieste trvalého pobytu poplatníka, že sa poplatník na adrese trvalého pobytu nezdržiava,
 3. potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho dobe trvania,

 4. potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,

 5. potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania,

 6. potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania,

 7. ak sa poplatník zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí predloží potvrdenie od zamestnávateľa, spolu s potvrdením o prechodnom/trvalom pobyte alebo povolením k pobytu, príp. potvrdením o zaplatení poplatku v zahraničí. Doklady musia byť preložené do štátneho jazyka (výnimku tvoria doklady vyhotovené v českom jazyku).

  Vo výnimočných prípadoch predložením potvrdenia zo spoločenstva bytového domu (príp. domového dôverníka) v mieste trvalého pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu.

  Ak má poplatník trvalý pobyt v rodinnom dome, výnimočne čestným prehlásením o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu v zahraničí podpísaným dvoma susedmi identifikovanými menom, priezviskom, dátumom narodenia a presnou adresou trvalého pobytu.

 8. fyzickej osobe, u ktorej bolo správcom dane zistené, že trvalý pobyt na území správcu dane je len formálny, miesto pobytu nie je známe.

 9. Poplatník, ktorý nemá na území správcu dane trvalý alebo prechodný pobyt, ale má zároveň oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo užíva nehnuteľnosť na území správcu dane, nemá nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku.

 10. ak poplatník neužíva nehnuteľnosť na území správcu dane a predloží buď potvrdenie spoločenstva bytového domu o neobývaní/neužívaní nehnuteľnosti (bytu, nebytového priestoru) v príslušnom zdaňovacom období alebo platnú nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi poplatníkom (majiteľom, prenajímateľom nehnuteľnosti) a nájomcom, z ktorej vyplýva, že nehnuteľnosť užíva/užívajú v príslušnom zdaňovacom období iná/é osoba/osoby a táto/tieto osoba/osoby platia poplatok správcovi dane, správca dane poplatok poplatníkovi v príslušnom zdaňovacom období odpustí vo výške 100%.

  Ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých vlastníkov a títo nepreukážu, že nehnuteľnosť užívajú iné osoby ako vlastníci, správca dane vyrubí poplatok tomu vlastníkovi, ktorý podá oznámenie k poplatku, pričom druhému (a každému ďalšiemu) spoluvlastníkovi bude poplatok odpustený vo výške 100%, pokiaľ sa vlastníci nehodnú so správcom dane inak.

 11. na zníženie alebo odpustenie poplatku nemá nárok poplatník, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt na území správcu dane, ale je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť (chata, rodinný dom a pod.) v inej obci, a ktorému príslušná obec vyrubila poplatok za oprávnenie užívať alebo užívanie nehnuteľnosti na základe všeobecne záväzného nariadenia tejto obce.


Ak poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú uvedené v tomto VZN, ako správcom dane akceptovateľné, správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne, prípadne poplatok neodpustí.

Iné doklady ako sú uvedené v ods. 2 a 6 je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, a to len vo výnimočných prípadoch. V prípade pochybností môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných dokladov a potvrdení.

 Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je možné kumulovať. Pri súbehu nárokov na zníženie poplatku sa uplatní zníženie najvýhodnejšie pre poplatníka.

Dátum vystavenia dokladov musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku.

Ak nie je doklad vystavený v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka, pričom úradný preklad dokladu sa nevyžaduje.

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s hodnovernými dokladmi podáva poplatník aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, za ktorých plní poplatkovú povinnosť.

Nárok na zníženie/odpustenie poplatku si poplatník uplatní najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Inak nárok na zníženie/odpustenie poplatku zaniká. Pri takomto uplatnení je potrebné predložiť doklady za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o zníženie-odpustenie poplatku za komunálny odpad Veľkosť: 15.2 kB Formát: docx Dátum: 30.1.2024