Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Insígnie obce

Erb obce Smolenicepecat-smolenice-1

Historický symbol Smoleníc patrí k najpozoruhodnejším na Slovensku, a to tak svojou starobylosťou, ako aj svojim obsahom. Pečať pochádza už z 15. stor. Je na prvý pohl’ad jasné, že pozostáva z dvoch súčastí – nebeských telies a viniča. Vinič jednoznačne upozorňuje na vinohradnícke tradície, i ked’ v ňom možno vidieť aj biblickú novozákonnú symboliku vínnych ratolestí.

Symbol nebeských telies nepochybne korení v rodovom erbe. Niektorí bádatelia v tejto symbolike vidia spojenie heraldického symbolu z erbu Svätojurských a pezinských grófov (hviezda) a z erbu Ctibora zo Ctiboríc (polmesiac) – teda dvoch významných vlastníkov hradu a mestečka.

Erb, pečat’ a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzt’ahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.1*

Sfarbenie znamenia bolo neznáme, J. Novák navrhol r. 1972 Sfarbenie modrý, štít, striebomé nebeské telesá, zelené ratolesti a strieborné strapce hrozna. Heraldická komisia Ministerstva vnútra však poukázala na nedodržanie heraldického pravidla o striedaní farieb a kovov v takto sfarbenom erbe Smoleníc (nesprávne sfarbené zelené vetvičky na modrom štíte) a odporučila vykonat’ v tomto smere nápravu.

S ohl’adom na heraldické pravidlá erbovej tvorby 2*, podl’a ktorých je potrebné v erbe klást’ kov na farbu, či farbu na kov, je vzhl’adom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie znamenie zlaté a strieborné, štítové pole modré.


Erb obce Smolenice má teda túto podobu:erb1-259x300 62f828a090909630eafef09f7dc03f4c

v modrom štíte nebeské telesá – hviezdou prevýšený položený polmesiac – to všetko ovenčené dvoma zlatými ratolest’ami viniča, hore s dvoma listami a troma strapcami hrozna.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I ked’ sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rozne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Smolenice v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovat’.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podl’a potreby zamieňat’ aj žltou a strieborná bielou, pričom sa však bude vždy popisovat’ ako zlatá a strieborná.

 


04942f0bacae9a683d6a0a05f1bde3c3

 

Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa modrá vyjadrí vodorovným šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva vol’ná. 3*

 

 

 

 

 

 

 


Vlajka9bccdfc1432f45d9612bb97815f27ebc

obce Smolenice pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej(1/8), modrej(1/8), bielej(1/8), modrej(1/8), bielej(1/8), modrej(1/8) a žltej(1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená ie tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 4*

 

 

 

 

 

 


 Pečať8ac53264a4eccf1113b315fd6fb1f4e3

obce Smolenice je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SMOLENICE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

 

 

 

 

 

 


 

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

 


Zástava750b2efa6381b219189051a8df043c6c

obce Smolenice má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje vol’ný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

 


Krátka zástava947fb185ded117903a9cb40b604d09d5

obce Smolenice je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

 

 

 

 

 

 

 


Koruhva3cf27c6a4440566b7c8dab8827b9c796

obce Smolenice predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

 

 

 

 

 

 

 


 Znaková zástava4ce37dc3cc8a3908a62996c207829ef2

obce Smolenice má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

 

 

 

 

 

 

 


Kombinovaná, alebo tiež “vel’ká” koruhva5ee6ed4deed328d5d20a566580918e42

obce Smolenice predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

 

 

 

 

 

 

 


Štandarda starostu4ce37dc3cc8a3908a62996c207829ef2

obce Smolenice má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

 

 

 

 

 

 


Erbe0f4c636c526d0840b18d4fca6c56f2f

vinohradníckej osady Smolenická Nová Ves (Neštich) z 15. stor.

 

 

 

 

 

 

 


 

1* KARTOUS, P. – NOVÁK, 1. – VRTEL, L.: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava 1991. BUBEN, M.: Encyklopedie heraldiky. Libri Praha 1994. KARTOUS, P. – VRTEL, L.: Heraldický register 1., II. Martin 2000, 2001. KRÁL z DOBRÉ VODY, V.: Heraldika. Souhrn pravidel, předpisův a zvyklostí znakových se zvláštním zřetelem ku zemím koruny české. Praha 1900. SCHWARZENBERG, K.: Heraldika, čili přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě. Praha 1941. ŽUDEL, 1.- NOVÁK, 1.: Príručka diplomatiky, sfragistiky a heraldiky. Slovenská archívna správa Povereníctva vnútra, Bratislava 1956. VRTEL, L.: Zásady tvorby a používania mestských vlajok na Slovensku. In: Slovenská archivistika 2/1989. VRTEL, L.: Štátne a mestské symboly /vznik, vývoj, používanie a ochrana/. Bratislava 1989. VRTEL, L.: Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin 1999.

2* GALBREATH, D. L.- JÉQUlER, L.: Lehrbuch der Heraldik. Battemberg-Verlag Munchen 1978. HlLDEBRABNDT, A. M.: Wappenfibel. Handbuch der Heraldik. Verlag Degener and Co. Neustadt an der Aisch 1991. SCHW ARZENBERG, K.: Heraldika, čili přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě. Praha 1941. OSW ALD, G.: Lexikon der Heraldik. Leipzig 1984. SAXOFERRATO, B.: Tractatus de insigniis et armis. Editor Karel Můller. Ostrava 1989.

3* KRÁL z DOBRÉ VODY, V.: Heraldika. Souhrn pravidel, předpisův a zvyklostí znakových se zvláštním zřetelem ku zemím koruny české. Praha 1900. ŽUDEL, J.- NOVÁK, J.: Príručka diplomatiky, sfragistiky a heraldiky. Slovenská archívna správa Povereníctva vnútra, Bratislava 1956. BUBEN, M.: Encyklopedie heraldiky. Libri Praha 1994.

4* VRTEL, L.: Úvod do komunálnej vexilológie. In: Kartous, P. – Vrtel, L.: Heraldický register Slovenskej republiky II. Martin 2001, s. 10-15.

 

PhDr. Ladislav Vrtel’