Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výrub drevín

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do konca februára a vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania. (§ 22 ods. 11 vyhlášky č.170/2021 Z.z.)

Každý výrub drevín je potrebné ohlásiť na obecný úrad Smolenice.

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub. (§ 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny a krajiny)

Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 2. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 3. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,
 4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 5. na dreviny inváznych druhov,
 6. na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 7. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný

( § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)

 

SPRÁVNE KONANIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Na základe vydania zákona č. 40/2011 (účinnosť od 01.12.2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola obciam uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany príroda a krajiny chránené týmto zákonom. Ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Smolenice a Smolenická Nová Ves.

Túto povinnosť bude obec plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatkom konania je deň podania žiadosti.

Informácia bude obsahovať meno a adresu žiadateľa, rozsah výrubu, lokalitu, odôvodnenie a lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:

 • subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné),
 • subjekt, ktorého predmetom činnosti je, najmenej jeden rok, ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
 • subjekt, ktorý podal predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
 • subjekt, ktorý písomne alebo elektronicky potvrdil svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.

V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania, je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad Smolenice v uvedenej lehote.

Za každý vypílený strom je potrebné vykonať náhradnú výsadbu.

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA - VÝRUB DREVÍN

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Výrub_Chňapeková

Výrub_Janáček

Výrub_Krištofík

Výrub_Horváth

Výrub_Vöröš

Výrub_Mališ

Výrub_Krajčovič

Výrub_Magula

Výrub_Jastrabík

Výrub_Lechovič

Výrub_Hostin

Výrub_Beško

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-drevin-vzor Veľkosť: 49.5 kB Formát: doc Dátum: 9.10.2023